เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณลักษณะตามวัย

จบระดับปฐมวัย

พูดทักทาย พูดแนะนำตนเองและผู้อื่น พูดขอบคุณ พูดขอโทษ ถามตอบเกี่ยวกับจำนวน 1-10 สิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียน สี และบุคคลในครอบครัว

กรอบสาระการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 1

หน่วยที่ 1 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 2 การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อความอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้

2.1 การถามตอบเกี่ยวกับจำนวน 1-5

2.2 การถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

สภาพที่พึงประสงค์

  • สนทนาเกี่ยวกับการพูดทักทาย
  • สนทนาเกี่ยวกับการพูดแนะนำตนเอง
  • สนทนาเกี่ยวกับการพูดขอบคุณ
  • ถามตอบเกี่ยวกับจำนวน 1-5
  • ถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียน

คำอธิบายรายวิชา

สาระที่ควรรู้

ชั้นอนุบาล 1 เวลา 10 ชั่วโมง

สนทนาเกี่ยวกับการพูดทักทาย การพูดแนะนำตนเอง และการพูดขอบคุณ ถามตอบเกี่ยวกับจำนวน 1-5 และสิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียน

เพื่อให้สามารถพูดทักทาย พูดแนะนำตนเอง และพูดขอบคุณในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม ถามตอบเกี่ยวกับจำนวน 1-5 และสิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ