เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการขั้นตอน และปฏิบัติเกี่ยวับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องของ ความต้องการของระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกค์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ การใช้ และปรับแต่งสี เครื่องมือในการตกแต่งภาพ เครื่องมือจัดตำแหน่ง การสร้างตัวอักษร การใช้งาน Symbol, Instance และ Layer การจัดการกับเสียง หลักการสร้างงานอนิเมชั่น และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีจิตสำนึกได้