เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Environmental Chemistry- DOCUMENTS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รู้และเข้าใจความสำคัญและความสัมพันธ์ของวิชาเคมีกับสิ่งแวดล้อม ทราบถึงอันตรายจากสารมลพิษ สารเคมีต่างๆ ที่มีในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแพร่กระจาย  ของสารเหล่านั้นในแต่ละส่วนของสิ่งแวดล้อม  เข้าใจปฏิกิริยาต่างๆ ของสารเคมีที่มีบทบาทในสิ่งแวดล้อม รู้แหล่งที่มาของสารมลพิษ สารปนเปื้อนต่างๆ มีความตระหนักในผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น