Environmental Chemistry- DOCUMENTS


ผู้สอน
Asst.Prof. Dr. Jit Vorayuth
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Environmental Chemistry- DOCUMENTS

รหัสวิชา
26

สถานศึกษา
SRU

คำอธิบายวิชา

รู้และเข้าใจความสำคัญและความสัมพันธ์ของวิชาเคมีกับสิ่งแวดล้อม ทราบถึงอันตรายจากสารมลพิษ สารเคมีต่างๆ ที่มีในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแพร่กระจาย  ของสารเหล่านั้นในแต่ละส่วนของสิ่งแวดล้อม  เข้าใจปฏิกิริยาต่างๆ ของสารเคมีที่มีบทบาทในสิ่งแวดล้อม รู้แหล่งที่มาของสารมลพิษ สารปนเปื้อนต่างๆ มีความตระหนักในผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books