เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารในภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มในรายวิชา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา งาน รวมถึงความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง