มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น1