เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การเขียนแสดงจํานวนใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร  การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนเต ํ ็ม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารจานวนเต ํ ็ม การตรวจสอบคําตอบความ สมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารของจํานวนเต็ม ความสัมพันธของการบวกกับ การลบ การคูณกับการหารจํานวนเต็ม ความหมายและการหาผลลัพธที่เกิดจากการคูณและการหารเลขยก กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การหา ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจํานวนนับ สมบัติของจํานวนเต็มและ การนําไปใชในการแกโจทยปญหา พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสรางมุม การแบงสวนของเส  นตรง การสรางรูปทางเรขาคณิตสองมิติ และ สมบัติทางเรขาคณิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความนาจะเปนของ เหตุการณ