หลักการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถรู้ึวามหมายและความสำคัญของการตลาดได้ ทำความเข้าใจและอธิบายแนวความคิดทางการตลาด ทราบส่วนประสมทางการตลาดและรายละเอียดที่สามารถทำให้เกิดการตลาดได้ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน