เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สามารถรู้ึวามหมายและความสำคัญของการตลาดได้ ทำความเข้าใจและอธิบายแนวความคิดทางการตลาด ทราบส่วนประสมทางการตลาดและรายละเอียดที่สามารถทำให้เกิดการตลาดได้ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน