homem 32201 additional mathematics
person
m 32201 additional mathematics

ผู้สอน
นาง เสาว์ภา ชูทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
m 32201 additional mathematics

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2609

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียน online ช่วยซ่อม และเสริมความรู้

ในการเรียนรายวิขา m 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)