เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร Experimental Design in Food Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา 5073310

รายวิชา การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร

Experimental Design in Food Industry

หน่วยกิต 3(2-3-5)