ผู้สอน
สุอารีย์ นครพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26124

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และ วิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม ตัวอย่างการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน การประมาณค่าของการถดถอย

Applications of statistics in information technology, business and science. Probability, Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis Testing, Estimation of Regression.