เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/2 รหัสวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (PHP) (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี

ประมวลผลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประเภทวิชา พื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์

วิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน

นายจุตติ จันทนะ

1. สาระการเรียนรู้

โปรแกรมภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาระบบงาน แบบ Web-Based Application ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6-CC ได้ ซึ่งการแสดงผลจะอยู่บน บราวเซอร์ (Browser) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อดีอีกประการของ PHP คือ เป็นภาษาที่เขียนง่าย และมีความยืดหยุ่นเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ส่วนที่ 2 เป็นการประยุกต์โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MySQL และส่วนที่ 3 จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงใน ชีวิตประจำวัน

2. จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมภาษา PHP

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อจัดการ ข้อมูล และทำการติดต่อกับฐานข้อมูลได้

4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมและสามารถประยุกต์คำสั่งต่างๆของโปรแกรมภาษา

PHP ในการใช้เครื่องมือในโปรแกรมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้

5. เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้า ฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมภาษา PHP

ได้จากสถานการณ์จริง

6. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและ แก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้

3. วันและเวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง COM2

4. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายประกอบการสาธิต

2. การใช้คำถาม

3. ใบงาน

4. การฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

5. การสร้างชิ้นงานรายบุคคล


5. สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6-CC

3. โปรแกรม PhpMyAdmin

4. PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน

5. ตัวอย่างชิ้นงานในแต่ละหัวข้อ

6. การประเมินผล

ลักษณะของวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติดังนั้นการประเมิน จะเป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตรวจสอบกระบวนการทางานของนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติและ ผลงานที่ทำสำเร็จโดยมีอัตราส่วนการประเมินดังนี้ การจัดกิจกรรมการสอนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติชิ้นงานแต่ละคาบ (ส่วนของคะแนนเก็บ 60%)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักเรียน (ส่วนของคะแนนพฤติกรรม10%)

ส่วนที่ 3 คะแนนงานโครงงาน (Project) (ส่วนของคะแนนสอบปลายภาค 30%)

การวัดและประเมินผล

ะแนน

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติชิ้นงานแต่ละคาบ

1.การปฏิบัติงานและชิ้นงานแต่ละคาบ

60 คะแนน

ส่วนที่ 2 พฤติกรรม

1.การมาเรียน

2.จิตพิสัย (การแต่งกาย,ความสนใจในการเรียน,พฤติกรรม)

5 คะแนน

5 คะแนน

ส่วนที่ 3 Project

รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 คะแนนงานโครงงาน (Project)

5 คะแนน

5 คะแนน

20 คะแนน

รวม

100 คะแนน

7. เกณฑ์การผ่านการประเมิน: มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

ช่วงคะแนน

เกรด

ช่วงคะแนน

เกรด

100 - 80

4

60 - 64

2

75- 79

3.5

55- 59

1.5

70- 74

3

50- 54

1

65- 69

2.5

0- 49

0


หน่วยการเรียนรู้

ผนการจัดการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1

- ปฐมนิเทศรายวิชาเนื้อหา ข้อตกลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่2

- ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

- การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน PHP

- PHP เบื้องต้น

- รู้จักโปรแกรมที่ใช้งาน PHP และการใช้งานขั้นพื้นฐาน

- รู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมและวิธีการใช้งานพื้นฐาน

- โปรแกรมDreamweaverและการสร้าง site

- โปรแกรม Appserv

- โปรแกรม FileZilla

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ค่าตัวแปร และตัวด่าเนินการ

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่3

- ตัวแปรและค่าคงที่

- ตัวดาเนินการและนิพจน์ใน PHP

- ชนิดของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ค่าสั่ง และเงื่อนไข

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่3

- คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

- คำสั่งทำซ้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่4

- เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

- คลาสและอ็อบเจ็กต์ (Class and Object)

- การสร้างอ็อบเจ็กต์และการใช้งานเมธอด

- คุณสมบัติการสืบทอด (Inheritance)

- การพ้องรูป (Polymorphism)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟังก์ชัน Regular, Expression, Session,Cookie

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่5

- Meta– Character

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับRegular Expression

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับSession

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับCookie

- การประยุกต์ Session และ Cookie ในโปรแกรม Login

8. แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์เมรี่

2. Internet Learning Resources

3.เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9. หน่วยการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้

ผนการจัดการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างช่องรับข้อมูลและ การจัดการฐานข้อมล MySQL ด้วย PhpMyAdmin

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

- ช่องรับข้อมูลต่างๆใน HTML

- การส่งค่าขอมูล

- การรวมไฟล์ HTML และ PHP

- การติดตั้ง และการใช้งานฐานข้อมูล MySQL

- การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย PhpMyAdmin

- การสร้างฐานข้อมูล

- วิธีการสร้างตาราง

- วิธีการนำฐานข้อมูลออกไปใช้งาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใช้ค่าสั่ง PHP จัดการฐานข้อมล MySQL

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

- การใช้คำสั่ง PHP เชื่อมต่อและปิดการเชื่อมต่อ

- การใช้คำสั่ง PHP เพื่อสร้างฐานข้อมูลและตาราง

- การใช้คำสั่ง PHP เพื่อเข้าถึงข้อมูลในตาราง

- การใช้คำสั่ง PHP เพื่อเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูลจากฐานข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Ajax และการประยุกต์การใช้งาน

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับAjax

- JavaScript เบื้องต้น

- การใช้งาน Ajax เบื้องต้น

- PHP และ Ajax

- Ajax Framework

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Workshop 1

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

- การสร้างกระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Web Board)

- โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ (Upload File)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 Workshop 2

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

- โปรแกรมสำรวจความคิดเห็น (Poll)

- โปรแกรมข้อสอบออนไลน์(Online Examination)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Project 1

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

- ติดตามความก้าวหน้าและปรึกษาโครงงาน ครั้งที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 Project 2

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

- ติดตามความก้าวหน้าและปรึกษาโครงงาน ครั้งที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 Project 3

2 คาบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

- นำเสนอโครงงาน และส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์

* หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา และชั่วโมงการสอน


10. กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์

ที่

หน่วยที่

หัวข้อ

กิจกรรม

สื่อ

ผลงานนักเรียน

1

1 ปฐมนิเทศ รายวิชา

- คำอธิบายรายวิชา

- จุดประสงค์การ เรียนรู้

- หน่วยการเรียนรู้

- การเช็คเวลาเรียน

- เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดเกรด

- ข้อตกลงในการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

1. ครูแจกใบประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus)

2. ครูแจ้งขอบข่ายเนื้อหา ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง หน่วยการ

เรียนรู้ การเช็คเวลาเรียน และ เกณฑ์การวัดประเมินผล และ ข้อตกลงในการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทราบ

3. ให้นักเรียนโหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนตัวที่กลุ่มใน ClassStart แล้วกรอกข้อมูลของ

ตนเองให้ครบ ส่งในคาบที่กลุ่มใน

ClassStart

- Course

Syllabus

- แบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนตัว ของนักเรียน

- แบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนตัว ของนักเรียน

2

2

ความรู้เบื้องต้น การเขียน โปรแกรมบน เว็บ

- ความรู้เบื้องต้นการ

เขียนโปรแกรมบน อินเทอร์เน็ต

- การติดตั้งโปรแกรม

เพื่อใช้งาน PHP

- PHP เบื้องต้น

- รู้จักโปรแกรมที่ใช้

งาน PHP และการใช้ งานขั้นพื้นฐาน

- รู้วิธีการติดตั้ง

โปรแกรมและ วิธีการใช้งานพื้นฐาน

- โปรแกรม

Dreamweaver และ การสร้าง site

- โปรแกรม AppServ

- โปรแกรม FileZilla

1.นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ

ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

2.นักเรียนฟังครูบรรยายเกี่ยวกับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนา เว็บไซต์ ประกอบสอ PPT

3. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก อินเทอร์เน็ต

4.นักเรียนทากิจกรรมใบงาน

5. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน

(PPT)

- อินเทอร์เน็ต

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน

- ใบงาน

3

3

ค่าตัวแปร และ

ตัวดำเนินการ

4

- ตัวแปรและค่าคงที่

- ตัวดำเนินการและ

นิพจน์ใน PHP

1.นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ

ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

จากครู

2. นักเรียนฟังครูบรรยายเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ตัวแปร

- สื่อการสอน

(PPT)

- อินเทอร์เน็ต

- ใบความรู้

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน


สัปดาห์

ที่

หน่วยที่

หัวข้อ

กิจกรรม

สื่อ

ผลงานนักเรียน

คำสั่ง และ เงื่อนไข

- ชนิดของข้อมูล

- คำสั่งตรวจสอบ

เงื่อนไข

- คำสั่งทำซ้ำ

และค่าคงที่ตัวดาเนินการและ นิพจน์ใน PHP คำสั่งตรวจสอบ เงื่อนไขคำสั่งทำซ้ำประกอบสอน PPT

3. ครูอธิบายฟังก์ชันสำเร็จรูป

พื้นฐานในPHP และให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติตามครู

4. ครูและนักเรียนสรุปองค์

ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

4

5

การเขียน โปรแกรมเชิง วัตถุ

- เกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ

- คลาสและอ็อบเจ็กต์

(Class and Object)

- การสร้างอ็อบเจ็กต์ และการใช้งานเมธอด

- คุณสมบัติการสืบ ทอด (Inheritance)

- การพ้องรูป

(Polymorphism)

1.นักเรียนฟังครูบรรยายเกี่ยวกับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ

2. ครูอธิบายการเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตามครู

3. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

4.ครูและนักเรียนสรุปองค์

ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน

(PPT)

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน

- ใบงาน

5

6

ฟังก์ชัน

Regular, Expression, Session, Cookie

- Meta – Character

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

กับ Regular

Expression

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ

Session

- ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ

Cookie

- การประยุกต์ Session และ Cookie ในโปรแกรม Login

1.ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า

นักเรียนจำในสิ่งที่เรียนไปสัปดาห์

ที่ผ่านมา

2. นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4.ครูอธิบายโครงสร้างในภาษา

PHP และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตามครู

5.นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม

หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

6. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน

(PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน

- ใบงาน


สัปดาห์

ที่

หน่วยที่

หัวข้อ

กิจกรรม

สื่อ

ผลงานนักเรียน

6

7 การสร้างช่อง รับข้อมูลและ การจัดการ ฐานข้อมูล MySQL ด้วย

PhpMyAdmin

- ช่องรับข้อมูลต่างๆ ใน HTML

- การส่งค่าขอมูล

- การรวมไฟล์ HTML

และ PHP

- การติดตั้ง และการ ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

- การจัดการ ฐานข้อมูล MySQL ด้วย PhpMyAdmin

- การสร้างฐานข้อมูล

- วิธีการสร้างตาราง

- วิธีการนาฐานข้อมูล

ออกไปใช้งาน

1. ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน สัปดาห์ที่ผ่านมา

2. นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4.ครูอธิบายการสร้างช่องรับ

ข้อมูล และ การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย PhpMyAdmin และ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู

5. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

6.ครูและนักเรียนสรุปองค์

ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน (PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ ปฏิบัติงาน

- ใบงาน

7

8

การใช้คาสั่ง PHP จัดการ ฐานข้อมูล MySQL

- การใช้คาสั่ง PHP

เชื่อมต่อและปิดการ เชื่อมต่อ

- การใช้คาสั่ง PHP เพื่อสร้างฐานข้อมูล และตาราง

- การใช้คาสั่ง PHP เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน ตาราง

- การใช้คาสั่ง PHP เพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจากฐานข้อมูล

1.ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน สัปดาห์ที่ผ่านมา

2. นักเรียนรับฟังคาชี้แจงเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4. ครูอธิบายการใช้คำสั่งPHP จัดการฐานข้อมูลMySQL และ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู

5. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

6. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน

(PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน

- ใบงาน


สัปดาห์

ที่

หน่วยที่

หัวข้อ

กิจกรรม

สื่อ

ผลงานนักเรียน

8

9

Ajax และการ

ประยุกต์การใช้ งาน

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ Ajax

- JavaScript

เบื้องต้น

- การใช้งาน Ajax

เบื้องต้น

- PHP และ Ajax

- Ajax Framework

1. ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน สัปดาห์ที่ผ่านมา

2. นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4.ครูอธิบาย Ajax และการ

ประยุกต์การใช้งาน และให้ นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู

5.นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม

หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

6. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกัน

- สื่อการสอน (PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ ปฏิบัติงาน

- ใบงาน

9

10

Workshop 1

- การสร้างกระดาน

แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น (Web Board)

- โปรแกรมอัพโหลด ไฟล์ (Upload File)

1.ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน สัปดาห์ที่ผ่านมา

2.นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ

ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ

เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

5.นักเรียนปฏิบัติและสร้าง

ชิ้นงานจากสถานการณ์ปัญหา

6. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกันและ ร่วมกันแก้ไขและสร้างงานในส่วน ที่ขาดหาย

- สื่อการสอน

(PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ

ปฏิบัติงาน

- ใบงาน


สัปดาห์

ที่

หน่วยที่

หัวข้อ

กิจกรรม

สื่อ

ผลงานนักเรียน

10

11

Workshop 2

- โปรแกรมสำรวจ ความคิดเห็น (Poll)

- โปรแกรมข้อสอบ ออนไลน์ (Online Examination)

1. ครูทบทวนความรู้นักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน สัปดาห์ที่ผ่านมา

2. นักเรียนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ จากครู

3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การ เรียนรู้จากสื่อที่ครูผู้สอนเตรียมให้ หรือนักเรียนสามารถสืบค้นจาก แหล่งอื่นได้

4.นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม

หรือใบงานที่ได้รับมอบหมาย

5. นักเรียนปฏิบัติและสร้าง ชิ้นงานจากสถานการณ์ปัญหา

6. ครูและนักเรียนสรุปองค์ ความรู้ในคาบนี้ร่วมกันและ ร่วมกันแก้ไขและสร้างงานในส่วน ที่ขาดหาย

- สื่อการสอน (PPT)

- ใบความรู้

- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน

- ผลจากกการ ปฏิบัติงาน

- ใบงาน

11

12

Project 1

- ติดตาม

ความก้าวหน้าและ ปรึกษาโครงงาน ครั้ง ที่ 1

1.ครูอธิบายและให้คำแนะนำ

ส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรอ สงสัย

2. ครูชี้แจงรายละเอียดการ นำเสนอผลงานในคาบหน้า

- รายงานความ

คืบหน้า

12

13

Project 2

- ติดตาม

ความก้าวหน้าและ ปรึกษาโครงงาน ครั้ง ที่ 2

1.ครูอธิบายและให้คำแนะนำ

ส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรอ สงสัย

2.ครูชี้แจงรายละเอียดการ

นำเสนอผลงานในคาบหน้า

- รายงานความ

คืบหน้า

13

14

Project 3

- นำเสนอโครงงาน

และส่งโครงงานฉบับ สมบูรณ์

1.นักเรียนออกมานำเสนอ

ผลงานพร้อมส่งชิ้นงาน

- ผลงานของ

นักเรียน


8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.เจริญศักดิ์ รัตนวราห์ และคณะ(2552). PHP & MySQL Fro Web Programming. กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (Net Design).

2.ชาญชัย ศุภอรรถกร. การสร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP MySQL + AJAX ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟราย, 2553.

9. ข้อตกลงในรายวิชา

1. นักเรียนแต่ละคนต้องรับผดชอบตนเองในการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรมการ เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ และส่งงานให้ครบ

2. เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการฝึกปฏิบัติหรือการทางานที่มอบหมายในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ให้

นักเรียนปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักเรียนที่เรียนด้วยกันได้ แต่การทางานแต่ละชิ้นเพื่อส่งตามที่ กำหนดนั้นนักเรียนต้องทางานด้วยตนเอง

3. งานที่ได้รับมอบหมายให้ส่ง หากครูผู้สอนสามารถตรวจสอบแล้วว่ามีการคัดลอกกันมาส่ง จะถูกหัก

คะแนนทั้งผู้คัดลอกและผู้ให้คัดลอกทันที

4. ข้อตกลง เงื่อนไขการเรียน เป็นการยอมรับโดยการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน

10. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ก่อนออกจากห้องต้องปิดเครื่อง (ยกเว้นครูผู้สอนสั่งว่าไม่ต้องปิด) ด้วยวิธีที่ถูกต้องและปิดหน้า จอคอมพิวเตอร์ด้วย จัดคอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้ให้เรียบร้อย

2. ห้ามเล่นเกม และห้ามนาแผ่นเกม แผ่นเพลง แผ่นหนัง เข้ามาติดตั้งหรือเปิดในห้องคอมพิวเตอร์

หรือกระทาสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากคาสั่งของผู้สอน

3. ห้ามเปิดรูปภาพ หรือ Website ที่ไม่เหมาะสม

4. ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

5. ให้แต่งกายสุภาพตามระเบียบของโรงเรียน และถอดรองเท้าวางไว้บริเวณที่โรงเรียนจัดให้อย่าง เป็นระเบียบ

6. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง หรือวิ่งเล่นในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

7. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมดระวังและห้ามขีดเขียนใดๆ ทั้งสิ้นลงในอุปกรณ์ทุกชิ้น โดยเฉพาะจอ LCD

8. ห้ามนักเรียนแกไขโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม ลบโปรแกรม เปลี่ยนพื้นหลัง ตั้งการพักหน้าจอ

เปลี่ยนค่าปกติของเครื่องใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงห้ามนาอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด

9. เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งครู-อาจารย์ประจาห้องทราบทันที

10. กรณีขออนุญาตใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ต้องขออนุญาตครูคอมพิวเตอร์ก่อนใช้ทุกครั้ง

11. ห้ามนักเรียนเก็บข้อมูลไว้ที่ Desktop หรือ Drive C เพราะทุกครั้งที่ปิดเครื่อง หรอเครื่อง log

off ข้อมูล จะถูกลบไป ควรเก็บไว้ในหน่วยบันทึกขอมูลของนักเรียนเอง ถ้าจาเป็นต้องเก็บให้เก็บไว้ที่ Drive D: แต่ถึงอย่างไรก็จะถูกลบทิ้งตามเวลาที่กำหนด ฝ่ายบริการฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์

****************************************************