ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26186

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการเรียนรู้องค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้องรวดเร็ว เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับด้านสถิติ-คำนวณ

การจัดการรูปแบบวิทยานิพนธ์ การนำเสนอ ตลอดจนการสามารถนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการเรียนรู้