COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies


ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies

Class ID
26186

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการเรียนรู้องค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้องรวดเร็ว เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับด้านสถิติ-คำนวณ

การจัดการรูปแบบวิทยานิพนธ์ การนำเสนอ ตลอดจนการสามารถนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)