เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการเรียนรู้องค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้องรวดเร็ว เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับด้านสถิติ-คำนวณ

การจัดการรูปแบบวิทยานิพนธ์ การนำเสนอ ตลอดจนการสามารถนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการเรียนรู้