1-2017_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้าเทียบ
ผู้สอน

ภัทราวรรณ คหะวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1-2017_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้าเทียบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26195

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงเคมี สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อน กระบวนการผลิตของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์และการใช้งานวัสดุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.