เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIS 0601การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ