เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺBIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวความคิดและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กรโดยอาศัย

ทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้ การจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน กระบวนการธุรกิจ ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ ในด้านการผลิต การตลาดการเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคลแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจในอนาคต กรณีศึกษา