เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ACC 3203 -SEC 03 การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการทํางานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใชงานในระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมสินคาคงเหลือ ระบบขาย ระบบเจาหนี้ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพยและคาเสื่อมราคา รวมถึงการกําหนดฐานขอมูลของระบบและการออกแบบฟอรมเอกสาร ระบบความปลอดภัยและบํารุงรักษา