เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ครูผู้สอน หรือ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา