เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcu นวัตกรรมทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(Innovation and Information Technology in Education)

คำอธิบายรายวิชา

         ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้