เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะนำการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ โปรโตคอลและสถาปัตยกรรม การทำงานระหว่างเครือข่าย