สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะนำการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ โปรโตคอลและสถาปัตยกรรม การทำงานระหว่างเครือข่าย