เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ง๒๒๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ง ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔  ง ๔.๑ ม.๒/๑,

             ม.๒/๒ ม.๒/๓

รวมตัวชี้วัด          ๑๑   ตัวชี้วัด