เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5012282 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตร การฝึกพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องต้นหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง