เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THL60-101 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การศึกษาภาคสนาม

       Physical and climate characteristics and organization of life in various

geographic locations that attract tourism; relationship between geographical characteristics

and tourism resources of tourism destinations; types of tourism attractions and tourism

resources management; a field-trip study