เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาฟุตซอลรหัสวิชา31201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล ตามลำดับขั้นตอน ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา

ฟุตซอล  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะการเตะลูกบอล ทักษะการรับลูกบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการโหม่งลูกบอล ผู้รักษาประตูและการเล่นทีมอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน เพื่อให้มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาฟุตซอล สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม