เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4102207 หลักเคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเคมีอินทรีย์

Principles of Organic Chemistry

โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบแอลิเฟติกสมบัติทางกายภาพการเตรียมปฏิกิริยากลไกการเกิดปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารประกอบแอลเคนแอลคีนแอลไคน์ไดอีนแอลคิลเฮไลด์และสารประกอบแอลิเฟติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเป็นวงการสังเคราะห์เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีนการแทนที่ของสารประกอบแอโรเมติกด้วยอิเล็กโทรไฟล์และนิวคลีโอไฟล์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา