เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์

Principles of Organic Chemistry Laboratory

เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทำให้สารบริสุทธิ์การกรองการตกผลึกการกลั่นด้วยไอน้ำการกลั่นลำดับส่วนลดความดันการสกัดและโครมาโทกราฟีการทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชันและการเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์