เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

General Chemistry Laboratory 1

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำละลาย และ โครมาโทกราฟี การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย์เบื้องต้น และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO)