เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4102101 เคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เคมีทั่วไป 1

General Chemistry 1

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม