เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06 - 325 - 204 การสำรวจ (surveying)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเบื้องต้นของการสำรวจ ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อน การวัดระยะและการสำรวจด้วยโซ่และเข็มทิศ การสำรวจด้วยโต๊ะแผนที่ การทำระดับ การใช้ตรีโกณในงานสำรวจ การทำสำรวจพื้นที่ตัดด้านข้าง และพื้นที่ตัดขวาง การคำนวณพื้นที่ และปริมาตร การทำวงรอบด้วยกล้องวัดมุม และโซ่ ระบบสเตเดีย กรเก็บรายละเอียดทางราบ และทางดิ่ง การทำระดับเส้นชันความสูง และการสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศอย่างละเอียด การหาอะซิมุทและแบริ่ง การหาระบบพิกัดของวงรอบ การเขียนแผนที่ การวางแนวและการวางระดับแนวทางกล้อง total station การวางโค้งแนวราบและแนวดิ่งชนิดต่างๆ การคำนวณงานดิน