เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พัฒนพล เผ่าสำราญ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย

จุดประสงค์รายวิชา

           1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

           2.เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น

           3.ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร

           4.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

           1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน และกระบวนการของระบบเครือข่าย

           2.ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

           3.ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร