เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่าย (3204-2003)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พัฒนพล เผ่าสำราญ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับ-ส่ง ข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย


จุดประสงค์รายวิชา/สมรรถนะวิชาชีพ

          1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2. มีทักษะในการใช้ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

          3. มีทักษะในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

          4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2. เลือก และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ

          3. ปรับแต่ง บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด