เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-337 Nature and Culture Interpretation of Tourism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสื่อความหมาย บทบาทของนักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ในการอธิบายและให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติต่อนักท่องเที่ยวและสาธารณะชนทั่วไป ประเภท วิธีการและเทคนิคการสื่อความหมายประเภทต่างๆ แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบสื่อความหมายสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Concepts and principles of nature and culture interpretation; role of interpreters and tourist guides in the interpretation of historical, cultural, and natural phenomena to tourists and general public; types and techniques of interpretation; guidelines in planning and designing the interpretation of natural and cultural resources; and a field study.