เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัญญา คล้ายเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์