ระบบสารสนเทศ(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ผู้สอน

Mr. กิตติพงศ์ ศศิณวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศ(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26326

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน???

  ศึกษาความหมาย  ระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบ  หลักการทำงาน  และลักษณะของคอมพิวเตอร์  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ  หลักการและวิธีการแก้ปัญหา  การพัฒนาโครงงานกับการสร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีจริยธรรมและใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย

?คณะผู้จัดทำ?

1.นายกิตติพงศ์  ศศิณวัฒน์ ครู?

2.นางสาวรุ่งนภา  อนันตศิริ นักเรียน?

3.นางสาวกฤษณา  สุ่มนิ่ม นักเรียน?

4.นายปรีดี   แซ่ยาง นักเรียน?


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.