เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศ(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน???

  ศึกษาความหมาย  ระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบ  หลักการทำงาน  และลักษณะของคอมพิวเตอร์  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ  หลักการและวิธีการแก้ปัญหา  การพัฒนาโครงงานกับการสร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีจริยธรรมและใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย

?คณะผู้จัดทำ?

1.นายกิตติพงศ์  ศศิณวัฒน์ ครู?

2.นางสาวรุ่งนภา  อนันตศิริ นักเรียน?

3.นางสาวกฤษณา  สุ่มนิ่ม นักเรียน?

4.นายปรีดี   แซ่ยาง นักเรียน?