ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ง20243


ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษาที่ 1/2555

โรงเรียนสุธีวิทยาคม

<a href="http://upic.me/show/36010476" target="_blank"><img border="0" src="http://upic.me/i/9d/sutheelogoy2.gif"></a>