ผู้สอน
Ms. Sukhuman Klamsaengsai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

TOI-222 Principles of Professional Tourist Guide (1/2560)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26342

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิวัฒนาการและความสำคัญของอาชีพมัคคุเทศก์คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่วิธีปฏิบัติและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ทั่วไปและมัคคุเทศก์เฉพาะเทคนิคการนำชม วาทศิลป์และการสื่อความหมาย การจัดกิจกรรมนันทนาการหลักการปฐมพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ การฝึกปฏิบัติในและนอกห้องเรียน การศึกษาภาคสนาม

Evolution and significance of tourist guide; qualifications, roles, responsibilities, job duty, and ethics for the general and specialized guides; tour guiding techniques;rhetoric and interpretation;principles of conducting recreational activities; and provision of first aid and safety for tourists; integrated critical thinking;related laws; a field trip study, and classroom and on-site practices.