60-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
60-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]

รหัสวิชา
26356

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

4955302        นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข                      3 (2-2-5)

                       Policy and Strategic Planning in Public Health

                       ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ หลักการการกำหนดนโยบาย หลักการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ฝึกปฏิบัติแบบจำลองกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow