เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4955302        นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข                      3 (2-2-5)

                       Policy and Strategic Planning in Public Health

                       ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ หลักการการกำหนดนโยบาย หลักการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ฝึกปฏิบัติแบบจำลองกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข