เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-1 4955601 ชีวสถิติ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4955601        ชีวสถิติ                                                                   3 (3-0-6)

                       Biostatistics

                       ลักษณะของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงและการกระจายของข้อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข