ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-1 4955601 ชีวสถิติ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26357

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

4955601        ชีวสถิติ                                                                   3 (3-0-6)

                       Biostatistics

                       ลักษณะของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงและการกระจายของข้อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข