เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]


4966904        การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ                  3 (1-4-4)

                       Seminar for Integrated Community Health Development

                       จัดสัมมนาให้ผลของการสัมมนาสามารถทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ และสามารถนำไปกำหนดปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ให้ลงปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน  6 สัปดาห์ ด้วยการประมวลความรู้และความคิดที่ได้ศึกษามาทั้งหมดไปใช้บูรณาการเรียนรู้ชุมชน สำรวจปัญหาและแนวโน้ม กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน