เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Independent Study (IS)1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ผลการเรียนรู้

1.  ตั้งประเด็นปัญหา  จากสถานการณ์ปัจจุับันและสังคมโลก

2.  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฏีรองรับ

3.  ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

9.  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง