เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการและแนวคิดการวัดและประเมินในอิสลาม รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือการวัดผล การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การให้ระดับขั้น การประเมินโครงการทางการศึกษา การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และการจัดการซ่อมเสริม การปฏิบัติการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน