ปวช. 2/1 บ่าย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่สอน จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์