ปวช. 2/1 บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่สอน จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์