เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค 13101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องจำนวน การวัด พีชคณิต  รูปเรขาคณิต  และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อ่าน เขียน บอก เลือก จำแนก เปรียบเทียบ  คาดคะเน จำนวนนับ  การวัด    บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ หารระคน  จำนวนที่ไม่เกิน 100,000 และศูนย์     คิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สรุปผล  นำเสนอ  อธิบาย อภิปราย โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคนที่เกี่ยวข้องกับจำนวน  การวัดความยาว การชั่ง การตวง เวลา และเรื่องเงิน  รวบรวม  จำแนกข้อมูล  เขียนสื่อความหมาย ด้วยบันทึกประจำวัน  บันทึกรายรับรายจ่าย    แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง  ใช้สัญลักษณ์ ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติ  แกนสมมาตร  จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสีและมุม  ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี  ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ
               โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  คิดอย่างเป็นระบบ      สามารถจำแนกความแตกต่าง หาลักษณะร่วม  มีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  กำหนด-ขั้นตอนการแก้ปัญหา  ตรวจสอบความถูกต้อง  มีความสามารถในการสื่อสาร  เรียนรู้ด้วยตนเอง  เลือกใช้เทคโนโลยี
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
               คิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความรู้ ทักษะกระบวนการด้านการเรียน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ค 1.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 1.2            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 2.1            ป.3/1 -  ป.3/6

            มฐ ค 2.2            ป.3/1 -  ป.3/3

            มฐ ค 3.1            ป.3/1 – ป.3/3

            มฐ ค 3.2            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 4.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 5.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 6.1            ป.3/1 -  ป.3/6

รวม     28   ตัวชี้วัด

 แนวข้อสอบภาคเรียนที่ 1

กลางภาคเรียนท่ี 1   หน่วยที่ 1 จำนวนที่มากกว่า 100,000

                            อ่าน เขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ

                            เปรียบเทียบ  เรียงลำดับ จำนวน

                            นับเพิ่ม นับลด ทีละ 3, 5, 4, 5, 25, 50, 100, ...

                            หน่วยที่ 2-3 การบวก การลบ  

                            การบวกตัวตั้งไม่เกิน 1,000,000 และโจทย์ปัญหาการบวก 

                            การลบท่ีผลลบไม่เกิน 1,000,000 และโจทย์ปัญหาการลบ

                            โจทย์ปัญหาบวกลบระคน

                            หน่วยที่ 4 การวัดความยาว

                            เลือกเครื่องมือวัดความยาวได้เหมาะสมกับสิ่งของ ระยะทาง

                            บอก  เปรียบเทียบ หน่วยความสัมพันธ์การวัดระบบเมตริก (มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, กิโลเมตร)

                            โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

ปลายภาคเรียนที่ 1   หน่วยที่ 5 ทบทวนการคูณการหาร

                            การคูณที่ตัวตั้งไม่เกิน 5 หลัก  ตัวคูณหลักเดียว และโจทย์ปัญหาการคูณ

                            การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก  ตัวหารหลักเดียว และโจทย์ปัญหาการหาร

                            หน่วยที่ 6  การชั่ง

                            เลือกเครื่องมือการชั่ง (เครื่องสปริง, เครื่องชั่งสองแขน, เครื่องชั่งน้ำหนักตัว,เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน)

                            บอก เปรียบเทียบหน่วยความสัมพันธ์การชั่ง (กรัม, ขีด, กิโลกรัม, เมตริกตัน)

                            โจทย์ปัญหาการชั่ง

                            หน่วยที่ 7  การตวง

                            เลือกเครื่องมือการตวง (ช้อนตวง, กระป๋องลิตร, กระบอกตวง, ถ้วยตวง, ถัง)

                            บอก เปรียบเทียบหน่วยความสัมพันธ์การตวง (มิลลิลิตร, ลิตร, ถัง)

                            โจทย์ปัญหาการตวง

                            หน่วยที่ 8  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

                            รวบรวมข้อมูล จำแนกข้อมูล เพื่อสรุปผล

                            อ่าน และตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง