ผู้สอน
ครู สาวิณี ดารารุจา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส16101 วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26387

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       รหัสวิชา  ส 16101   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เวลา     80     ชั่วโมง      จำนวน   -    หน่วยกิต        ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 1-2 / 2553


คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจ    บอก  อธิบาย  ปฏิบัติ  วิเคราะห์ สรุปและนำไปใช้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดกความสำคัญและพระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา สวดมนต์  แผ่เมตตาและบริหารจิต  เจริญปัญญา  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี/พิธีกรรมของศาสนา ศาสนสถาน  มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีรวมถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  มารยาทไทย  วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมไทย ข้อมูล  ข่าวสาร  เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรวมถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรวมถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน     เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ )  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นและแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน

โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม  การสร้างเจตคติที่ดี  การแก้ปัญหา  ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต  สื่อสาร  คิด  แก้ปัญหาและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  รักอุทิศตน  ช่วยเหลือสังคม  เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องเหมาะสม     อนุรักษ์ความเป็นไทย  มีมนุษยสัมพันธ์  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง  สถานศึกษาและและเทศชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 1.1   ป.6/1-ป.6/9                  มฐ ส 3.1     ป.6/1-ป.6/3                   

            มฐ ส 1.2   ป.6/1-ป.6/4                  มฐ ส 3.2     ป.6/1-ป.6/2                   

            มฐ ส 2.1   ป.6/1-ป.6/5                  มฐ ส 5.1     ป.6/1-ป.6/2                   

            มฐ ส 2.2   ป.6/1-ป.6/3                  มฐ ส 5.2     ป.6/1-ป.6/3