ผู้สอน
ครูชนกเนตร สงสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26388

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  โครงสร้างภายนอกของพืช  ได้แก่  ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลของพืช  โครงสร้างอวัยวะภายนอกของสัตว์  ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์และการทำงานที่สัมพันธ์กัน  การดูแลรักษาสุขภาพ  ความสำคัญของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น-ของใช้  การจำแนกและการจัดกลุ่มของวัสดุ  แรงดึงและแรงผลัก  ทำให้วัสดุเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำ  องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น  สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน  ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก และโครงงานวิทยาศาสตร์

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  จำแนก  ทดลอง  อธิบายและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริง  มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว  1.1 ป.1/1 , ว  1.1 ป.1/2 , ว  1.1 ป.1/3

ว  1.2 ป.1/1

ว  3.1 ป.1/1 , ว  3.1 ป.1/2

ว  4.1 ป.1/1

ว  6.1 ป.1/1

ว  7.1 ป.1/1

ว  8.1 ป.1/1 , ว  8.1 ป.1/2 , ว  8.1 ป.1/3 , ว  8.1 ป.1/4 , ว  8.1 ป.1/5 , ว  8.1 ป.1/6 ,ว  8.1 ป.1/7