ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

ครูพรพรรณ รัตนวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26389

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบของดอก โครงสร้างของดอกที่ใช้ในการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก และสัตว์บางชนิด ลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองและคนในครอบครัว  การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชดอกพืชไม่มีดอก  ลักษณะของพืชดอก การจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ  สมบัติของวัสดุการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน  แรง แรงลัพธ์ ความดันอากาศ ความดันของเหลว  แรงพยุง การจมและการลอยตัวของวัตถุ  แรงเสียดทาน  ประโยชน์และโทษของแรงเสียดทาน  การเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียง  เสียงสูง  เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย  อันตรายจากเสียง  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรน้ำ เครื่องมือที่ใช้วัดสภาพลมฟ้าอากาศ   การเกิดลม    การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาว  และโครงงานวิทยาศาสตร์

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย    การอธิบาย  การจำแนก   การเปรียบเทียบ   การทดลอง    เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง   ร่าเริง   มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.5/1 , ว 1.1 ป.5/2 , ว 1.1 ป.5/3 , ว 1.1 ป.5/4 , ว 1.1 ป.5/5

ว 1.2 ป.5/1 , ว 1.2 ป.5/2 , ว 1.2 ป.5/3 , ว 1.2 ป.5/4 , ว 1.2 ป.5/5

ว 3.1 ป.5/1 , ว 3.1 ป.5/2

ว 4.1 ป.5/1 , ว 4.1 ป.5/2 , ว 4.1 ป.5/3 , ว 4.1 ป.5/4

ว 4.2 ป.5/1

ว 5.1 ป.5/1 , ว 5.1 ป.5/2 , ว 5.1 ป.5/3 , ว 5.1 ป.5/4

ว 6.1 ป.5/1 , ว 6.1 ป.5/2 , ว 6.1 ป.5/3 , ว 6.1 ป.5/4

ว 7.1 ป.5/1

ว  8.1 ป.5/1 , ว  8.1 ป.5/2 , ว  8.1 ป.5/3 , ว  8.1 ป.5/4 , ว  8.1 ป.5/5 , ว  8.1 ป.5/6 , ว  8.1 ป.5/7 ,

ว  8.1 ป.5/8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.