ป.ว.ช2/6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่สอน จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์