เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ขออนุญาต คำแนะนำ และใช้ภาษาท่าทางในการบอกความต้องการขอความช่วยเหลื่อ ตอบรับและปฏิเสธตามสถานการณ์ง่าย ๆ ได้อย่างเหมาะสมอย่างมีลำดับขั้นตอน ตั้งใจในการอ่านออกเสียง ให้ข้อมูล และจับใจความสำคัญของข้อความ นิทานบทกลอน บทอ่านเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน เทศกาล วันสำคัญ และงานฉลอง ตามหลักการอ่านออกเสียง โดยใช้พจนานุกรมช่วยในการตอบคำถาม รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้ตามความสนใจ อย่างมีวิจารณญาณ เลือก พูด และเขียนบรรยายคำศัพท์ กลุ่มคำ สำนวนภาษา ข้อความ ประโยค และเครื่องหมายวรรคตอน ให้ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งแสดงกริยาท่าทางในการโต้ตอบบทสนทนา การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว บุคคลสำคัญในท้องถิ่น เพื่อแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสั้น ๆ ได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนสนใจในการแสวงหา ค้นคว้า รวบรวม คำศัพท์ และใช้ภาษาในการสืบค้น ข้อมูล ทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และพัฒนาทักษะในด้านภาษา แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ความมุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การอยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริงและมีเหตุผลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ต 1.1    ป.6/1-4

            มฐ ต 1.2    ป.6/1-5

            มฐ ต 1.3    ป.6/1-3

            มฐ ต 2.1    ป.6/1-3

            มฐ ต 2.2    ป.6/1-2

            มฐ ต 3.1    ป.6/1

            มฐ ต 4.1    ป.6/1               

            มฐ ต 4.2    ป.6/1