เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช  สัตว์  และมนุษย์  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  สัตว์  และมนุษย์  ความสำคัญและประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น – ของใช้  การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆอย่างประหยัดและปลอดภัย  แรงแม่เหล็ก  ประโยชน์ของแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น  ประเภทของดิน  สมบัติทางกายภาพของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น  ความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลกและโครงงานวิทยาศาสตร์

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  จำแนก  ทดลอง  อธิบายและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง   ร่าเริง  มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว  1.1 ป.2/1 , ว  1.1 ป.2/2 , ว  1.1 ป.2/3 , ว  1.1 ป.2/4 , ว  1.1 ป.2/5

ว  1.2 ป.2/1

ว  3.1 ป.2/1 , ว  3.1 ป.2/2

ว  4.1 ป.2/1 , ว  4.1 ป.2/2 , ว  4.1 ป.2/3

ว  5.1 ป.2/1 , ว  5.1 ป.2/2

ว  6.1 ป.2/1

ว  7.1 ป.2/1

ว  8.1 ป.2/1 , ว  8.1 ป.2/2 , ว  8.1 ป.2/3 , ว  8.1 ป.2/4 , ว  8.1 ป.2/5 , ว  8.1 ป.2/6 ,ว  8.1 ป.2/7 ,

ว  8.1 ป.2/8