เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ23101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            อ่านออกเสียงบทอ่าน ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังและอ่าน อ่านจับใจความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของท้องถิ่นแล้วสามารถระบุใจความสำคัญ ให้รายละเอียด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยเลือกใช้ภาษา เครื่องหมายวรรคตอน และเรียงลำดับคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ ใช้ภาษาสนทนาโต้ตอบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ให้เหตุผล ความต้องการ ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนทักษะทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน  ความมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดจนมีความร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.3/1-4

            มฐต 1.2     ม.3/1-4, ม.3/5

            มฐต 1.3     ม.3/1-2

            มฐต 2.1     ม.3/1

            มฐต 2.2     ม.3/1