เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ32101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            พูด เขียน ใช้ภาษา อธิบายประโยค ข้อความ แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น  อธิบายสื่อที่ไม่เป็นความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน อภิปราย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระจากเรื่องราว ประเด็น ข่าว กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ตามความสนใจ

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนภาษา การปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  มีวินัย ความมุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง  อยู่อย่างพอเพียง  และมีเหตุผลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.5/3

            มฐต 1.2     ม.5/3-4

            มฐต 1.3     ม.5/2

            มฐต 4.1     ม.5/1